Dai An Security CO.,LTD

Bảo vệ Con người

- Bảo vệ chính khách, yếu nhân, các đoàn khách, ca sĩ,...
- Bảo vệ cá nhân, nhà riêng,... theo yêu cầu